Vyhlásenie o ochrane súkromia a dôvernosti
Pre majetok PUNCH sú osobné údaje vecne dôležitou záležitosťou a sú spracované dôverne v súlade so slovenským a európskym zákonom o ochrane údajov. Pri používaní webovej lokality PUNCH Property sa môžu zhromaždiť niektoré údaje, ktoré sa môžu považovať za “osobné údaje”: adresa URL stránok odkazov, cez ktoré používateľ pristupoval na stránku, poskytovateľa používateľov, adresu IP použitého zariadenia alebo akékoľvek iné osobné informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne, najmä v súvislosti s kontaktnou žiadosťou alebo pri podávaní žiadosti o pracovnú ponuku.

Použitie cookies
Prehliadanie webových stránok vlastníctva PUNCH spôsobí, že sú cookies nainštalované v počítači užívateľa. Cookie je malý súbor, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu používateľa, ale zaznamenáva informácie o navigácii počítača na webe. Takto získané údaje sú určené na uľahčenie ďalšej navigácie na mieste a sú tiež určené na umožnenie rôznych opatrení na dochádzku. Ak nedôjde k inštalácii súboru cookie, môže dôjsť k neschopnosti prístupu k niektorým službám. Používateľ však môže nakonfigurovať svoj počítač, aby odmietol inštaláciu súborov cookie.

Záruka a ručenie
PUNCH Property bude prevádzkovať svoju webovú stránku s náležitou starostlivosťou. Zodpovednosť vlastníctva PUNCH je však obmedzená na záväzok prostriedkov. Spoločnosť PUNCH Property nebude zodpovedná za dostupnosť ani za funkčnosť svojich webových stránok. Správnosť a presnosť informácií a / alebo dokumentov uložených na webových stránkach PUNCH Property nie je zaručená.

Užívateľ zabezpečí, aby boli pred stiahnutím dokumentov z webovej stránky PUNCH Property a pred odovzdaním dokumentov na webovú stránku PUNCH Property tiež zabezpečené vhodné bezpečnostné systémy a antivírusové skenery. Používateľ koná na vlastné riziko pri sťahovaní alebo prijímaní akýchkoľvek dokumentov v súvislosti s používaním webovej stránky PUNCH Property.

 

Platné právo a miesto súdnej príslušnosti
Tieto podmienky používania sa riadia slovenským právom. Exkluzívne miesto súdnej právomoci pre akýkoľvek spor vzniknutý v súvislosti s týmito podmienkami a podmienkami používania musí byť v mieste podnikania spoločnosti PUNCH Property SRO.

Všeobecné obchodné podmienky
Webová stránka PUNCH Property sa používa výhradne na základe nasledujúcich všeobecných podmienok používania. Spoločnosť PUNCH Property si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Používatelia sa preto vyzývajú, aby pravidelne prehodnocovali tieto podmienky, aby boli informovaní o najnovších aktualizáciách.

Copyright
The content (including in particular images, graphics and drawings) on the PUNCH Property website is subject to copyright protection and other laws for the protection of intellectual property and may not be reproduced, distributed, modified or disclosed to third parties without consent.

In the course of using the PUNCH Property website, the User shall observe all protective rights of PUNCH Property and third parties, in particular copyrights, rights to names, trademarks, brand names and logos.